strona główna|kontakt  


Realizowane projekty
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W okresie od listopada 2005 r. do marca 2011 r. Fundusz realizuje Projekt pn:
"Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"  
realizowany w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych
 
Umowa o dofinansowanie projektu: WKP_1/1.2.2/3/2005/13/43/u 
W ramach Projektu Fundusz otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł. 
W okresie od listopada 2005 do listopada 2007 r. wsparcie otrzymało 133 Przedsiębiorców na łączną wartość
3.750.000 zł 
Wykonał:   info..pl
Copyright © 2017 Fundusz Poręczeń Kredytowych